KABINET POKRAJINSKOG SEKRETARA ZA PRIVREDU I TURIZAM

Pokrajinski sekretar, dr Nenad Ivanišević, član je Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam.

Pokrajinski sekretar ima zamenika, podsekretara i četiri pomoćnika.

 

dr NENAD IVANIŠEVIĆ
pokrajinski sekretar za privredu i turizam
Tel.: 021 487 4610
Pokrajinska vlada, 20/II

 

PALIMIR TOT
zamenik pokrajinskog sekretara
Tel.: 021 487 43 09
Pokrajinska vlada, 1/II

 

SLAVOLJUB ARSENIJEVIĆ
v.d. podsekretara
Tel.: 021 487 43 29
Pokrajinska vlada, 16/II

 

MARIJANA ČETOJEVIĆ
v.d. pomoćnika za  privredu
Tel.: 021 487 46 06
Pokrajinska vlada, 65a/II

 

ILONA PELT

v.d. pomoćnika za zapošljavanje
Tel.: 021 487 4606
Pokrajinska vlada, 2/II

 

MILAN JARIĆ
v.d. pomoćnika za turizam

Tel:021 487 41 09

Pokrajinska vlada 15/II

 

ALEKSANDAR BORKOVIĆ

V.d.pomoćnika za finansije

Tel.021 487 4016

Pokrajinska vlada 5/II

 

U Sekretarijatu, kao osnovne unutrašnje jedinice, obrazuju se sektori:

  1. Sektor za pravne i materijalno-finansijske poslove
  2. Sektor za privredu
  3. Sektor za rad i zapošljavanje
  4. Sektor za turizam i regionalno – privrednu saradnju

 

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam je član Pokrajinske vlade zadužen za rukovođenje Sekretarijatom. Pokrajinski sekretar može imati zamenika koji ga zamenjuje i pomaže u okviru oblašćenja koje mu on odredi. U slučaju duže sprečenosti pokrajinskog sekretara, što treba da konstatuje Pokrajinska vlada, zamenik zamenjuje odsutnog pokrajinskog sekretara i ima sva ovlašćenja pokrajinskog sekretara. Pokrajinski sekretar može ovlastiti zamenika pokrajinskog sekretara da prisustvuje i učestvuje u radu na sednicama Pokrajinske vlade, bez prava glasa.

Pokrajinski sekretar ima podsekretara. Podsekretar  je službenik na položaju u prvoj grupi. Podsekretar pomaže pokrajinskom sekretaru u upravljanju kadrovskim, finansijskim, informatičkim i drugim poslovima i u usklađivanju rada unutrašnjih jedinica Sekretarijata, te sarađuje sa drugim organima.

Radom sektora rukovodi pomoćnik pokrajinskog sekretara kao službenik na položaju u drugoj grupi. Pomoćnik ima ovlašćenja i odgovornost za obavljanje najsloženijih poslova iz delokruga Sektora kojim rukovodi, za planiranje, organizovanje, usmeravanje i nadzor nad obavljanjem poslova, kao i za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova. Pomoćnik  odgovara Pokrajinskom  sekretaru za svoj rad i za rad Sektora kojim rukovodi.

Radom odeljenja rukovodi načelnik odeljenja. Radom odseka rukovodi šef odseka. Za svoj rad načelnik odeljenja i šef odseka odgovara pokrajinskom sekretaru i pomoćniku koji rukovodi sektorom u kome je obrazovana ta uža unutrašnja jedinica.

Za izvršavanje poslova koji zahtevaju zajednički rad zaposlenih iz različitih organizacionih jedinica u Sekretarijatu ili zajednički rad sa drugim pokrajinskim organima, organizacijama, službama ili direkcijama, pokrajinski sekretar može obrazovati stručne komisije i radne grupe.

NADLEŽNOSTI SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM PO SEKTORIMA:

U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odsek za pravne poslove i Odeljenje za  materijalno-finansijske poslove.
U Odseku za pravne  poslove obavljaju se opšte pravni, upravni, studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela, predlaganje izmena i dopuna propisa iz oblasti privrede, turizma, zapošljavanja za Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Skupština) i Pokrajinsku vladu; priprema informacija za davanje saglasnosti Pokrajinske vlade; izrada opštih i pojedinačnih akata; izrada modela ugovora;  pripremanje odluka o osnivanju organizacija od interesa za Pokrajinu u navedenim oblastima; davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i podzakonskih akata u oblasti privrede i turizma; sprovođenje javnih nabavki; saradnja sa Pravobranilaštvom Autonomne pokrajine Vojvodine, praćenje rada saveta, komisija i drugih radnih tela Sekretarijata; priprema akata za subvencioniranje privrednih subjekata u Pokrajini i transfera nižim organima vlasti; saradnja sa drugim republičkim i pokrajinskim organima, službama i organizacijama, organima jedinica lokalne samuprave i drugim institucijama i organizacijama; postupanja po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja; poslovi vezani za odnose sa javnošću; pripremanje i organizovanje štampanja biltena, publikacija i propagandnog materijala za prezentacije Sekretarijata i privrednih potencijala Pokrajine u zemlji i inostranstvu; sačinjavanje zapisnika i zaključaka sa sastanaka Sekretarijata; obavljanje stručnih, operativnih i administrativnih poslova; drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog rukovodioca.
Odeljenju za materijalno-finansijske poslove obavljaju se materijalno-finansijski poslovi za potrebe Sekretarijata i sa njima povezani studijsko-analitički, računovodstveni i administrativni poslovi, koji se odnose na: izradu predloga budžeta Sekretarijata, godišnjeg finansijskog plana Sekretarijata, kvartalnih planova i izveštaja o izvršenju finansijskih planova Sekretarijata; učestvovanje u izradi i praćenju plana  javnih nabavki  za Sekretarijat; izvršenje svih plaćanja i ugovornih obaveza; izrada rešenja i zahteva za plaćanje; realizacija prispelih finansijskih obaveza u Sekretarijatu i drugi materijalno-finansijski poslovi.
U Sektoru za pravne i materijalno-finansijske poslove obavljaju se i drugi opšte pravni, materijalno-finansijski i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog rukovodioca.

Sektoru za privredu obrazovane su tri uže unutrašnje jedinice: Odeljenje za privredu i preduzetništvo i Odeljenje za privredu, zanatstvo i telekomunikacije i Odsek za inspekcijski nadzor.
Odeljenju za  privredu i preduzetništvo obavljaju se poslovi koji se odnose na studijsko-analitičko praćenje tekućih privrednih kretanja; pripremu programa mera i programa razvoja privrede i preduzetništva; praćenje ostvarivanja programa i predlaganje mera za njihovo sprovođenje; pripremanje odluka i opštih akata za Skupštinu i Pokrajinsku vladu u oblasti  privrede i preduzetništva; praćenje klaster organizacija i inkubator centara; priprema tekst konkursa za podsticaj razvoja privrede i preduzetništva; izradu, praćenja i realizaciju projekata iz oblasti privrede i preduzetništva; izradu planova, informacija i izveštaja iz oblasti biznis inkubatora, industrijskih parkova i klastera;  primenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom na teritoriji Pokrajine i informiše Pokrajinska vlada o kretanju zaposlenosti, nezaposlenosti i održivosti na poslu osoba sa invaliditetom, saradnju sa organima lokalne samouprave i drugim subjektima i učesnicima u oblasti privrede i preduzetništva; pripremanje analiza, izveštaja informacija i stručnih mišljenja iz oblasti privrede i preduzetništva; koordinaciju sa ostalim sektorima u Sekretarijatu; saradnju sa ostalim pokrajinskim i republičkim organima i obavljanje ostalih poslova po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.
Odeljenju za privredu, zanatstvo i telekomunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na poslove praćenja ukupnog privrednog razvoja; praćenje i realizacija projekata u skladu sa Programom privrednog razvoja AP Vojvodine; upravljanje i rad na realizaciji Projekta ”Najbolje iz Vojvodine”; utvrđivanje starih zanata svojstveni području Pokrajine i utvrđivanje i obezbeđivanje mera za njihovo unapređenje i razvoj; dodela podsticajnih i drugih sredstava namenjenih razvoju privrede i stvaranju industrijskih parkova; pripremanje predloga odluka i drugih opštih akata Pokrajinske vlade i Skupštine; predlaganje donošenja plana i programa ravnomernog privrednog razvoja Pokrajine u skladu sa nacionalnom strategijom  ili planom Republike Srbije u oblastima ulaganja, održivog razvoja, industrije, trgovine i dr.; pripremanje analiza, izveštaja, i  stručnih mišljenja iz oblasti privrede; poslovi iz oblasti telekomunikacija; učestvovanje u pripremi akata u oblasti razvoja telekomunikacija, učestvovanje u  donošenju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji, plana namene radio frekvencijskih opsega i plana raspodele radio frekvencija; praćenje promene zakona i drugih propisa iz oblasti  telekomunikacija, davanje stručnih mišljenja za izradu analiza, izveštaja i informacija iz ovih oblasti; izrada modela konkursa za dodelu sredstava; saradnja sa privrednim subjektima, republičkim i pokrajinskim organima koji donose plan i strategiju razvoja telekomunikacija; obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje i analiziranje kretanje u oblasti trgovine i usluga, cena i troškova života; analiziranje uticaja ekonomske politike na funkcionisanje tržišta i odnosa ponude i tražnje, promet roba i usluga u prometu roba, zaštite potrošača, saradnje sa udruženjima potrošača; učestvovanje u pripremi propisa, drugih akata u oblasti privrede; ostvarivanje saradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, praćenje i realizaciju projekata iz ovih oblasti, davanje stručnih predloga iz ovih oblasti poslovi evidentiranja, ažuriranja, arhiviranja i ekspedicije dokumentacije i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.
Odseku za inspekcijski nadzor obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora neregistrovanih i registrovanih privrednih subjekata na teritoriji Autonomne pokrajine  Vojvodine u skladu sa ratifikovanim Međunarodnim konvencijama, zakonima i podzakonskim aktima u oblasti  autorskog i srodnih prava i zaštite intelektualne svojine, kao i mreže usluga elektronskih komunikacija, prati primena propisa iz ovih oblasti i daje inicijativa za njihovu izmenu, priprema akata, Godišnji izveštaj, Plan rada za nadležno Ministarstvo- Koordinacionu komisiju Vlade Republike Srbije, Pokrajinsku vladu i  Skupštinu  Autonomne pokrajine Vojvodine, čime se obezbeđuje zakonitost poslovanja i postupanje inspektora i nadziranih subjekata uz procenu rizika; sprečavaju i otklanjaju štetne posledice po zakonom zaštićena dobra i interese, u saradnji sa organima, organizacijama i institucijama i drugi poslovi iz opisanih nadležnosti po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.

Sektoru za rad i zapošljavanje obrazovana je jedna uža unutrašnja jedinica – odeljenje: Odeljenje za rad i zapošljavanje.
Odeljenju za rad i zapošljavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na praćenje primene propisa i strateških dokumenata iz oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; praćenje stanja i kretanja na tržištu rada; sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom, Akcionim planom i Strategijom zapošljavanja Republike kao i prećenje realizacije mera, realizaciju antidiskriminacione politike u oblasti zapošljavanja i rada; preduzimanje mera za podsticanje zapošljavanja na teritoriji Pokrajine; izrada predloga plana aktivne politike zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodina (u daljem tekstu: Pokrajina) i realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u Pokrajini; saradnju sa međunarodnim, regionalnim i domaćim organima i organizacijama u oblasti zapošljavanja, rada, bezbednosti i zdravlja na radu; pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške Pokrajinskom savetu za zapošljavanje, Pokrajinskom socijalno-ekonomskom savetu i drugim savetima iz ove oblasti; obavljanje aktivnosti u cilju razvoja tripartitnog socijalnog dijaloga u Pokrajini; preduzimanje aktivnosti na podizanju kapaciteta socijalnih partnera (sindikata i poslodavaca) za ravnopravno učešće u socijalnom dijalogu; podizanje svesti o prednostima i koristi razvijenog socijalnog dijaloga kroz konstantno informisanje javnosti o akterima, sadržajima i instrumentima socijalnog dijaloga; saradnja sa sindikalnim organizacijama, organizacijama poslodavaca i nevladinim organizacijama; učestvovanje u rešavanju pitanja od značaja za ostvarivanje ekonomskih sloboda i prava zaposlenih, materijalnog i socijalnog položaja poslodavaca i zaposlenih; razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova; sačinjavanje teksta konkursa u ovoj oblasti; saradnja sa Pravobranilaštvom Autonomne pokrajine Vojvodine i davanje instrukcija za postupanje u sudskim postupcima, obavljanje ostalih poslova po nalogu Pokrajinskog  sekretara i neposrednog  rukovodioca.

Sektoru za turizam i regionalno-privrednu saradnju obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice: Odsek za turizam i privredne manifestacije i   Odeljenje za turizam i regionalno-privrednu saradnju.
Odseku za turizam i privredne manifestacije obavljaju se studijsko-analitički,  i stručno-operativni poslovi, kao i drugi poslovi koji se odnose na stručnu pripremu akata za sednice Pokrajinske vlade i radnih tela iz oblasti regionalne saradnje; obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa u oblasti turizma; izradu predloga odluka, predloga rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština u oblasti turizma i regionalno-privredne saradnje; predlaganje akta u vezi planiranja programa i projekata na aplikacije za sredstva fondova Evropske unije, donacije i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti turizma; predlaganje akta u vezi planiranja programa i projekata na aplikacije za sredstva domaćih fondova; praćenje i izrada propisa koji regulišu ovu oblast; praćenje Programa razvoja turizma APV i Strategije razvoja turizma Srbije,analiziranje kretanja i pojava na tržištu;  obavljanje složenih studijsko-analitičkih poslova koji se odnose na pripremu programa u ostvarivanju regionalne saradnje; praćenje realizacije projekata koji se sprovode u okviru potpisanih sporazuma o regionalnoj saradnji; ostvarivanje saradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima; praćenje rada Turističke organizacije Vojvodine, obavlja poslove koji se odnose na saradnju sa odgovarajućim institucijama u oblasti turizma, saradnje sa razvojnim agencijama, republičkim i pokrajinskim organima, saradnje sa privrednim društvima; učešće na organizovanim edukativnim seminarima; praćenje i podrška manifestacijama u oblasti turizma, izradu konkursa, stručnih analiza, izveštaja i informacija u oblasti turizma; izradu stručnih analiza, izveštaja i informacija vezanih za specifične oblike turizma; i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog rukovodioca.

Odeljenju za turizam i regionalno-privrednu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i realizaciju razvojnih planova i programa turizma; izrađuje predlog odluka, predlog rešenja, informacija, izveštaja i drugih akata koje usvaja Pokrajinska vlada i Skupština; predlaganje akta u vezi planiranja razvoja regionalne saradnje ; praćenje propisa koji regulišu ovu oblast; analiziranje kretanja i pojava na tržištu; ostvarivanje saradnje sa ostalim sektorima u Sekretarijatu, republičkim i pokrajinskim organima; predlaganje akata kojima se uređuje korišćenje mineralnih i termalnih voda, balneoloških i klimatskih resursa; izrada predloga  akata za osnivanje banja i lečilišta na teritoriji Pokrajine u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije; organizovanje polaganja stručnog ispita za lokalnog turističkog vodiča i turističkih pratioca za područje Pokrajine; uključivanje  člana komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata; poslovi u oblasti ostvarivanja i unapređenja razvoja sa zemljama u okruženju i sa drugim evropskim regionima; praćenja i analiziranja stanja spoljno-trgovinske razmene sa ovim zemljama i predlaganja mera za unapređenje i podsticanje regionalno-privredne saradnje; izrađivanja dokumenta, protokola i memoranduma koji se odnose na privrednu saradnju Pokrajine i regiona; saradnje sa razvojnim agencijama; praćenja regulative iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; iniciranja izmene propisa u ovim oblastima; pripremanja predloga odluka za Pokrajinsku vladu i Skupštinu; organizovanje sajamskih i privrednih manifestacija, promocija i nastupa Sekretarijata i vojvođanske privrede na sajamskim i privrednim manifestacijama u zemlji i inostanstvu; vršenje realizacije aktivnosti u delu subvencionisanja malih i srednjih preduzeća i turističkih organizacija za nastupe na sajmovima; organizovnja edukativnih seminara; ostvarivanje saradnje sa privrednim društvima i sajamskim centrima; predlaganje akata u skladu sa zakonom za uređenje sajmova i drugih privrednih manifestacija od pokrajinskog značaja; predlaganje akata za osnivanje, kategorizaciju i način rada sajamskih centara; predlaganje mreže sajamskih i drugih privrednih manifestacija na teritoriji Pokrajine; izrada konkursa,stručnih analiza, izveštaja i informacija i drugi poslovi po nalogu Pokrajinskog sekretara i neposrednog  rukovodioca.

U Sekretarijatu je sistematizovano 43 radnih mesta na kojima poslove obavlja 5 službenika na položaju i 43 zaposlena lica.

 

 

Stari zanati

 

Konkursi 2021

Contact info
Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, Vojvodina 21000, Srbija

office.privreda@vojvodina.gov.rs

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
Pokrajinska vlada
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Miroslav Nikić
Savetnik  za sajamske i privredne manifestacije
Bulevar Mihajla Pupina 16,
21000 Novi Sad, Srbija

Tel:021 456 881
tel: 021 487 44 89
faks: 021 557 084

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Sektor za turizam i regionalno-privrednu saradnju

mr Jovo Jovanović
savetnik
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 (21) 487-44-81
E-mail: jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs
Web:  spriv.vojvodina.gov.rs

LOKACIJA