VOJVODINA-METAL-CLUSTER

Mi smo poslovna asocijacija privatnih kompanija u mašinskoj i metalskoj industriji Srbije

(nestranačka, nevladina, neprofitna)

 

Na principima javno-privatnog partnerstva (JPP) objedinjavamo :

privatne proizvodne kompanije,

naučne/obrazovne/razvojne institucije i

javna tela – predstavnike vlasti

OCD/NVO

 

CILJ:

unapređenja konkurentnosti mašinske i metalske industrije u Srbiji.

 

Vojvodina Metal Cluster- VMC je poslovno udruženje za unapređenje konkurentnosti metalskog i mašinskog sektora u Srbiji. Naši članovi su proizvodne kompamije i institucije za podršku (univerziteti , fakulteti, srednje stručne škole, razvoje , istraživačke i inovativne institucije i sl.). U ovom trenutku imamo +180 članova od koji su 155 proizvodne komapnije pre svega u privatnom vlasništvu u kojima je zaposleno vise od 10000 zaposlenih.

 

KLJUČNE PERFORMANSE VMC – na dan 31.12.2020. godine:

 

Tematski prioriteti razvoja usluga Vojvodina Metal Klastera

Ključni faktori za uspešan rad klastera su strateško planiranje i implementacija planiranih aktivnosti. Strategija bi trebalo da bude rezultat internih procesa čiji je cilj definisanje potreba i očekivanja ključnih stejkholdera klastera. Kad se potrebe i očekivanja definišu, na osnovu njih se kreira strategija, a zatim ključni elementi strategije se kontinuelno prate i obavezno se dokumentuje napredak i uticaj implementacije. Korektivne mere bi takođe trebalo da se dokumentuju u cilju da se prikaže kontinuelni napredak.

Glavni cilj VMC klastera je kreirati strukturu u kojoj članice imaju potrebu da sarađuju i da saradnja u svim oblastima, a naročito u inovativnim procesima bude efikasna. Dalji razvoj i merilo uspeha VMC klastera je mera u kojoj menadžment klastera uspeva u podršci članovima klastera pružajući usluge koje su orjentisane na potrebe svojih članica. U ovom smislu ključna uloga VMC klastera je da prepozna ključne komparativne prednosti svakog svog člana. Tako bi se troškovi individualnog pristupa redukovali na jednog učesnika u klasteru, tj. svaki učesnik bi obavljao specijalizovane aktivnosti po kojima se prepoznaje. Prioritet je da se ovakvim pristupom orjentisanim na potrebe omogućava visoka dodatna vrednost za sve učesnike VMC. Zbog ovog prioriteta, neophodno je prvo razmotriti potrebe i zahteve članica VMC, a zatim specifičnosti u kojima klaster može da pruži podršku. U tom smislu obavljeno je „optimalno krojenje“ usluga koje su u skladu sa strateškom prioritetima VMC klastera.

Dominantni strateški prioriteti po kojima su razvijene usluge VMC klastera mogu da se predstave u sledećim oblastima:

Aktivnosti uspostavljanja saradnje i učvršćivanja veze između članova VMC klastera – interne aktivnosti. U ovom strateškom prioritetu najbitnija je promocija i osnaživanje kulture udruživanja među kompanijama u metalskom sektoru. U okviru jačanja kulture udruživanja neophodno je da stalne aktivnosti VMC klastera budu promocija poslovnog interesa, primeri dobre prakse i kampanje koje praktično predstavljaju sve benefite za kompanije koje se udružuju u klaster. Stalan rad na osnaživanju saradnje među članicama VMC podrazumeva sledeće aktivnosti podrške članicama:

 • Uspostavljanje saradnje
 • Razmena informacija i iskustava
 • Promocija preduzetništva
 • Udrženi razvoj tehnologija
 • Transfer tehnologija
 • Istraživanje i razvoj

Uz ove aktivnosti koje se odnose na učvršćivanje veze među članicama, VMC klaster pruža i individualnu podršku svakom članu u vidu sledećih aktivnosti:

 • Pomoć u pribavljanju sredstava iz različitih fondova finansiranja razvojnih projekta
 • Podrška u pribavljanju standarda kvaliteta
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih, upoznavanje sa najnovijim tehnologijama, rukovanje savremenom opremom i sl.

Aktivnosti promocije i udruženog nastupa na tržištu prema trećim subjektima – eksterne aktivnosti. Promocija klastera i prezentacija članica klastera kao udružene subjekte metalskog sektora u Srbiji predstavlja veoma značajnu aktivnost klastera. Potencijalni spoljni saradnici, najčešće iz inostranstva, prepoznaju VMC klaster kao udruženje velikog broja organizacija metalskog sektora u Srbiji kom mogu da se obrate kada traže potencijalne poslovne partnere uz mogućnost ponude velikog (najčešće udruženog) kapaciteta. U okviru stalnih aktivnosti VMC realizuje promociju, umrežavanje svojih članica u zemlji, a češće u inostranstvu putem:

 • Zajedničkog nastupanja na sajmovima u zemlji i inostranstvu
 • Povezivanje sa partnerima iz zemlje i inostranstva (prijem i prosleđivanje zahteva i ponuda)
 • Organizovanje i učestvovanje na B2B sustretima u zemlji i inostranstvu
 • Zajednički nastup na poslovnim forumima gde se uspostavlja saradnja sa drugim klasterima i mnogobrojnim nacionalnim i inostranim institucijama podrške.

Aktivnosti razvoja menadžmenta VMC – organizacione aktivnosti. Velika pažnja se poklanja razvoju ljudskih resursa koji čini jednu od ključnih pravaca razvoja VMC klastera. Evropski sekretarijat za analizu klastera (ESCA) prepoznao je menadžment klastera kao najuticajniji faktor od kog zavisi uspešnost i opstanak klastera. Zbog toga VMC klaster kao stratešku aktivnost ima usavršavanje i razvoj ljudskih resursa kroz obuke, studijska putovanja, radne prakse i slično. Pored ljudskih resursa u VMC se značajna sredstva izdvajaju za osavremenjivanje opreme i softvera pomoću kojih je moguće pružanje usluga edukacije i prerade metala članicama pod povoljnim uslovima.

Zastupanje zajedničkih interesa članica VMC pred državnim institucijama uprave.

Currently, VMC has … memebrs: …. companies (… local companies and .. international) and …. suporting organizations.

VMC is organized in four sectors/ centers and according to its organizational structure, services cluster provides are divided in the same way:

1. Business Support Center

 • Poslovno informisanje i savetovanje
 • Razmena informacija i iskustava
 • Logistička podrška
 • Baze podataka (firmi, eksperata, raspoloživih ljudskih resursa, partnera)
 • Standardizacija
 • Platforma za javno zastupanje, zagovaranje i zaštitu interesa
 • Poslovno povezivanje (C2C, B2B, sajmovi, stručne i specijalne izložbe, trgovinske misije): unutar klastera, u Srbiji, na međunarodnom planu
 • Studijske posete
 • Biznis klub VMC
 • PROMOCIJA: Povećanje vidljivosti, Unapređenje vizuelnog identiteta (logo, web i dr.), Korišćenje znaka VMC, Promocija u VMC časopisu/biltenu/

2. Center for Innovations and Technology Transfer

 • Korišćenje VMC softvera za prijem i prosleđivanje zahteva i ponuda
 • Udruženi razvoj tehnologija/novih proizvoda/usluga
 • Transfer tehnologija
 • Razvoj sektora
 • Tržišne analize
 • Studije slučajeva
 • Savremeni pravci razvoja metalskog sektora

3. Center for Development Projects

 • RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
 • Praćenje informacija o izvorima finansiranja
 • Tehnička prodrška za pripremu i realizaciju projekata
 • Monitoring i evaluacija projekata

4. Education center

 • RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA
 • Obuke iz PCM (menadžmenta projektnog ciklusa)
 • Edukacija menadžmenta i zaposlenih
 • Tim bilding
 • ( Javno privatno partnerstvo)
 • (Izvori sredstava za razvoj)
 • Specijalizovane obuke po potrebi klastera i firmi (zavarivanje, sečenje i sl.)
 • Stručna usavršavanja
 • Profesionalno orjentisanje
 • Prekvalifikacija
 • Studijska putovanja
 • Radne prakse

Contact info
Narodnog fronta 56, Temerin, Vojvodina 21235, Srbija

PEKEZ ZORAN
+381 63 755 8305
zpekez@vmc.rs

MIRJANA TOMIN
+381 63 598 012
mtomin@vmc.rs

LOKACIJA
Kontaktirajte nas

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.